STANOVY
Občanské sdružení
,,ČESKÁ FEDERACE POŽÁRNÍHO SPORTU''

článek I
Název a sídlo, působnost a charakteristika sdružení

1) název sdružení je: Česká federace požárního sportu (dále jen sdružení)
2) sídlem sdružení je: nádražní 232, Plesná 351 35
3) sdružení působí na celém území České Republiky, sdružení se nečlení na organizační  jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou
4) charakter sdružení: sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují sportovci požárního sportu. K poskytování obecně prospěšných činností v oblasti požárního sportu, sportovních akcí hasičů a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti, v níž se sdružují sportovci požárního sportu, zejména k jeho propagaci

článek II
Cíle činnosti
Cíle sdružení jsou:
- propagace požárního sportu
- shromažďování finančních prostředků na podporu a propagaci požárního sportu
- odměňování nejlepších sportovců v disciplínách požárního sportu
- podpora a spolupráce se sportovci požárního sportu
- pořádání a podpora soutěží požárního sportu
- konání sportovních soustředění mládeže

článek III
Členství ve sdružení
1) členem sdružení může být fyzická a právnická osoba (starší 15 let)
2) přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení a je potřeba souhlasu 3 z 5 členů výboru
3) zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činností výboru a proti jejímu členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti výboru.
4) členství vzniká přijetím za člena a je podmíněno zaplacením členských příspěvků
5) členství zaniá:
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
- rozhodnutím vlané hromady o vyloučení
- nezaplacením členských příspěvků a to nejméně ve dvou po sobě jdoucích letech
6) člen mmá právo:
- účastnit se činností sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
- účastnit se valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen
- předkládat návrhy, připomínkly a podněty k činnosti sdružení
- podílet se na stanovování cílů a forem činností sdružení
7) člen má povinnosti:
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cílem sdružení
- platit členské příspěvky ve výši 200,- Kč za rok

článek IV
Orgány sdružení
- valná hromada
- výbor a předseda sdružení

článek V
Valná hromada
1) vylná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a schází se nejméně jednou ročně
2) valnou hromadu tvoří všichni členové
3) valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášení schopná valná hromada, svolává výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní valnou hromadu a tato je usnášení schopna bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů pokud tyto stanovy neurčí jinak.
4) valná hromada především:
- schvaluje stanovy tohoto sdružení
- volí výbor sdružení
- rozhoduje o zániku členství
- rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

článek VI
Výbor sdružení
1) výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovída valné hromadě
2) výbor zejména:
- volí ze svého středu předsedu
- koordinuje činnost sdružení
- svolává valnou hromadu
- rozhoduje o přijetí za člena
3) výbor sdružení je pětičlenný a jeho funkční období je 3 roky

článek VII
Zásady hospodaření
1) sdružení hospodaří se svým movitým majetkem a finančními prostředky
2) sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
3) zdroje majetku jsou:
- dary a příspěvky fyzických i podnikajících osob
- členské příspěvky
4) použití majetku a finančních prostředků:
- získané prostředky budou použity v souladu s cíly sdružení
5) za hospodařeníé sdružení odpovídá výbor sdružení

článek VIII
Zánik sdružení
1) sdružení zaniká
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
- pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodně současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

článek IX
Závěrečné ustanovení
Stanovy nabívají účinnost dnem registrace:
ministerstvo vnitra číslo registru VS/1-1/77905/09-R
dne 9.12 2009
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
ČFPS o.s
Nádražní 232
351 35 Plesná
728 470 965
cfpscr@email.cz
gruza@717.cz

předseda sdružení
David Grůza
Projekt soustředění dorostenců a dorostenek v disciplínách požárního sportu zaznamená v nadcházejícím roce velkou změnu, a to rozšíření do kraju v České Republice. Snažíme se vyjednávat s kraji o možnosti pořádání tohoto projektu a nabídnout Vám tak možnost kvalitní příprabvy pro nadcházející sportovní sezónu.
ČFPS o.s, Nádražní 232, 351 35 Plesná, IČ:228 24 928, tel:728 470 965
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one